DSC_8468

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

1. Chỉ thị của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học. 2. Nhiệm vụ GDTrH, Hướng dẫn giảng dạy bộ môn. 3. Khung thời gian biên chế năm học 2017-2018 4. Công văn 5555. 6. Quy chế 58. 7. Quy chế xét và…